Pro členy

Poslání cechu

 1. umožnit osobám vzájemnou komunikaci a podporu v profesním společenství
 2. utlumit nežádoucí projevy konkurenčního boje, které poškozují všechny účastníky stavebního sektoru hospodářství a prosazovat zájmy svých členů ve společnosti
 3. spolupracovat s institucemi v ČR i zahraničí
 4. vytvářet podmínky pro vzájemně výhodnou spolupráci svých členů v oblasti podnikání v oboru, zavádění nových technologií a systémů
 5. zajišťovat pro své členy informace o materiálech, nářadí a technologiích jak po stránce kvalitativní, tak obchodní
 6. zajišťovat odborné předváděcí akce nových technologií a materiálů
 7. spolupracovat se školami při kvalitním předávání znalostí, dovedností i zkušeností žákům i jejich pedagogům
 8. zvyšování úrovně znalostí a dovedností mladých řemeslníků a toto zajišťovat formou školení a účastí na soutěžích v ČR i zahraničí
 9. spolupracovat s výrobci materiálů, se kterými řemeslníci pracují, ve smyslu získávání nejnovějších informací o těchto materiálech a jejich vlastnostech, možnostech užití a o doporučených technologiích a předávání těchto informací členům Cechu
 10. získávat různé formy podpory při spolupráci s výrobci materiálů, dovozci i dalšími institucemi a firmami volné finanční prostředky využívat na propagaci kvalitního a inovativního řemesla tak, aby se zvyšovala jeho prestiž i zájem společnosti o řemesla
 11. postupně zabezpečovat pro své členy servis potřebných služeb
 12. působit na své členy tak, aby veškerou svou činností, zejména pak kvalitou provedené práce, obhajovali dobré jméno Cechu tak, aby vždy bylo vyslovováno s respektem a uznáním
 13. navazovat kontakty se zahraničními sdruženími podobného charakteru a do těchto sdružení vstupovat, vytvářet podmínky pro přímou spolupráci a výsledky z ní zavádět do praxe členů Cechu
 14. zprostředkovávat vzájemné kontakty podnikatelské sféry v souvislosti s nabídkou a poptávkou na trhu práce a to jak v ČR, tak i v zahraničí
 15. v rámci možností zajišťovat další stmelující aktivity pro členy Cechu a jejich rodinné příslušníky

Dokumenty ke stažení